Algemene voorwaarden

1. Inleiding

Dit zijn de algemene gebruiksvoorwaarden van Muso

Muso is gevestigd in Eindhoven, Nederland.

Klokgebouw 215 5617AC Eindhoven
KvK-nummer: 60073691
BTW-identificatienummer: NL001145821B45
E-mail: info@Muso.nl

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Muso: De onderneming/ Leverancier.
2. Koper: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Muso.

2. Toepasbaarheid

De Koper (klant) aanvaardt deze voorwaarden bij het plaatsen van een bestelling. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod van Muso en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Muso en Koper. Muso sluit uitdrukkelijk de toepasselijkheid van (levering)voorwaarden van de Koper uit, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. De opdracht wordt in productie genomen nadat de leverancier betaling van de overeengekomen prijs heeft ontvangen. Alle bestellingen vallen onder onze Algemene voorwaarden. De bestelling wordt direct per e-mail bevestigd. Nadat de opdracht in productie is genomen is annulering van de opdracht niet meer mogelijk. We zullen uw bestelling direct per e-mail bevestigen.

4: Levertijden

De geschatte leveringstermijnen die via e-mail gecommuniceerd worden zijn representatief voor de gemiddelde levertijden. Als plaats van levering geldt het adres dat de Koper aan Muso kenbaar heeft gemaakt. Beiden kunnen in geen enkel geval de reden zijn voor een schadevergoeding, een nietigverklaring van een bestelling of enig andere vorm van schadevergoeding.

5: Betaling

De Koper plaatst de bestelling door een betaling uit te voeren in ons bestelproces. Bij ontvangst van uw betaling wordt uw bestelling geplaatst en wordt de overeenkomst samengesteld. Nadat we uw betaling hebben ontvangen, sturen we u een bevestiging per e-mail. Prijzen op de website, e-mails en in reclamemateriaal zijn uitsluitend bedoeld ter informatie en deze kunnen van tijd tot tijd verschillen. Alle prijzen op de website zijn inclusief omzetbelasting (B.T.W.)

6: Geen recht op intrekking

Het herroepingsrecht geld niet voor onze producten aangezien deze worden gemaakt volgens de specificaties van de koper of duidelijk zijn gepersonaliseerd en door hun aard niet kunnen worden teruggestuurd.

7: Garantie

Muso staat niet in voor het bestendig zijn van het geleverde product door inwerking van Uv-straling en andere omgevingsfactoren. Indien het product een materiaal of fabricagefout vertoont heeft de Koper recht op kosteloos herstel of vervanging van het product. De Koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van het product niet mogelijk is. Op schade ontstaan door foutief gebruik of toepassing van de geleverde producten is geen garantie van toepassing. Het aankoopbewijs (orderbevestiging na betaling) geldt als garantiebewijs. Indien herstel of vervanging onmogelijk is, heeft Muso het recht de overeenkomst te ontbinden en de Koper volledig te crediteren.

Het is de Koper bekend dat Muso reproducties verkoopt en dat deze een kopie zijn van het oorspronkelijke schilderij. Afwijkingen tussen het geleverde en het oorspronkelijke schilderij kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding.

De kwaliteit van onze foto afdrukken is afhankelijk van de kwaliteit van het aangeleverde beeldmateriaal wat wij van de Koper ontvangen en derhalve kunnen wij claims op basis van verschillen in kleuren tussen een afdruk en het oorspronkelijke digitale beeld niet accepteren. Mocht u ontevreden zijn over uw bestelling of onze dienst, dan verzoeken we u om ons binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling hiervan op de hoogte te brengen zodat we u een passende oplossing kunnen aanbieden.

8: Intellectuele eigendomsrechten

De Koper waarborgt dat hij/zij beschikt over alle auteurs- en andere rechten betreffende aangeleverd beeldmateriaal. Muso kan nooit op enige wijze daarop worden aangesproken of aansprakelijk gesteld. Door de Koper aangeleverde bestanden worden enkel gebruikt voor de overeengekomen opdracht tussen Muso en de Koper. Muso doet niets met de door klanten aangeleverde beeldbestanden buiten de opdracht, zonder schriftelijke toestemming van de klant. Noch in print, noch digitaal en/of in publicatie en/of delen van het bestand op enigerlei andere wijze.

9: Aansprakelijkheid

Muso is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook en welke ontstaat doordat Muso uitgaat van door de Koper foutief verstrekte informatie of doordat de producten na aflevering ondeugdelijk worden gebruikt en die ontstaat door het gebruik van het product door de Koper. Wanneer Muso aansprakelijk is voor schade bij de Koper als gevolg van een tekortkoming in de uitvoering van deze overeenkomst, zal de aansprakelijkheid van Muso worden beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs.

10: Privacy

De persoonsgegevens die Muso verzamelt worden uitsluitend gebruikt voor het uitoefenen van de bedrijfsvoering van Muso. Persoonsgegevens zullen niet aan derden worden verstrekt. Slechts in de volgende gevallen worden gegevens aan derden verstrekt: indien wettelijke voorschriften daartoe verplichten.

11: Toepasselijk recht

De juridische relatie tussen Muso en Koper wordt uitsluitend beheerd door de Nederlandse wetgeving. Alle mogelijke geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch.